کادر اجرایی

سید محمد تقی طباطبایی

مدیر روابط عمومی

داود شفق

معاون روابط عمومی

مهدیه خاکی صدیق

دبیر جشنواره

رحمان احمدخانی

دبیر رسانه