کادر اجرایی

سید محمد تقی طباطبایی

مدیر روابط عمومی

شرکت بازرگانی دولتی ایران و

رییس مسابقه

داود شفق

دبیر مسابقه

مهدیه خاکی صدیق

دبیر هنری و

مدیر اجرایی مسابقه

رحمان احمدخانی

دبیر روابط عمومی