کادر اجرایی سال ۹۷

سید محمد تقی طباطبایی

مدیر روابط عمومی

شرکت بازرگانی دولتی ایران و

رییس مسابقه