هیئت داوران

مسعود زنده روح

افشین شاهرودی

حسن غفاری