جوایز سومین دوره مسابقات خوشه

جوایز جشنواره عکس خوشه

بخش مجموعه عکس

یک برگزیده: تندیس مسابقه، دیپلم افتخار و مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی

بخش تک عکس

نفر اول: تندیس مسابقه، دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی
نفر دوم: تندیس مسابقه، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی
نفر سوم: تندیس مسابقه، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی

بخش تلفن همراه

نفر اول: تندیس مسابقه، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی
نفر دوم: تندیس مسابقه، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی
نفر سوم: تندیس مسابقه، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی

بخش ویژه

سه برگزیده: تندیس مسابقه، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی